×

Archive for the ‘blog’ Category

Droga S11

Drogi buduje się po to, aby łączyły a nie dzieliły. Niestety planowany przebieg drogi S11 na odcinku przebiegającym przez Tarnowskie Góry wzbudza wiele kontrowersji. Dlatego też zawiązało się Stowarzyszenie „Przyjazna S 11” (którego jestem członkiem), którego celem jest wsparcie działań zmierzających do wybudowania tej drogi po trasie jak najmniej uciążliwej dla mieszkańców naszego miasta.

Firma opracowująca Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) dla budowy drogi S11 w woj. śląskim zaproponowała dwa warianty przebiegu tej drogi: pierwszy wariant drogi (czerwony) przebiega miedzy Strzybnicą a Pniowcem – oraz drugi wariant (niebieski) – ponad Pniowcem.
Poniżej lista argumentów przemawiających na niekorzyść pierwszego wariantu trasy

  • Trasa przebiega w bliskiej odległości od osiedla spółdzielni Chemik i osiedla domków jednorodzinnych, które zamieszkuje kilka tysięcy ludzi. Hałas i drgania wynikłe z takiego umiejscowienia trasy spowodują znaczące pogorszenie standardu życia i zdrowia, zarówno mieszkańców Strzybnicy jaki i Pniowca. Dodatkowo na tym terenie dominuje zachodnia róża wiatrów, co spowoduje, że większość zanieczyszczeń i spalin związanych z przebiegiem „czerwonym – Projektowana S11 – wariant 1” trasy S11 będzie kierowanych w stronę Pniowca, a to pogorszy warunki życia na tym terenie.
  • Trasa przebiega przez Zalew. Jest to główne miejsce rekreacji (spacerów, uprawiania sportu, przejażdżek rowerowych itp.) dla mieszkańców Strzybnicy a także i innych dzielnic Tarnowskich Gór. Strzybnica nie ma innych terenów dla rekreacji, ponieważ z drugiej strony ograniczona jest przez drogę nr 11 i tereny przemysłowe. Dodatkowo na terenie leśnym wokół Zalewu zlokalizowany jest kompleks domków wypoczynkowych z których korzystają mieszkańcy całej aglomeracji. Budowa trasy S11 wg wariantu pierwszego spowoduje zniszczenie stawów (trasa przebiega praktycznie przez jeden ze stawów) oraz zniszczenie terenu rekreacyjnego.
  • Na terenie Zalewu znajdują się łowiska Polskiego Związku Wędkarskiego. Setki wędkarzy z całego okręgu przyjeżdżają tutaj uprawiać ten sport. Często odbywają się tu również zawody wędkarskie dla dorosłych i dzieci (także ogólnopolskie). Poprowadzenie trasy S11 wariantem pierwszym spowoduje zniszczenie tych łowisk, co w konsekwencji może doprowadzić do zamknięcia prężnie działającego lokalnego koła wędkarzy (ponad 250 członków). Swoje stanowisko PZW przekaże odrębnym pismem.
  • Na obszarze zlokalizowanym w pobliżu pierwszego wariantu trasy ma swoją siedzibę klub UKS Unia Strzybnica, na którego boiskach trenuje kilkaset osób (dzieci, młodzież, dorośli). W 2018r. na terenie klubu powstała strefa ruchu i zdrowia. Strefa ruchu i zdrowia to kompleks sportowy obejmujący siłownię plenerową dostosowaną do potrzeb i możliwości osób w każdym wieku – od dzieci po seniorów i osoby niepełnosprawne. Koncepcja obejmuje także strefę gier i zabaw z boiskiem dla najmłodszych. Lokalizacja trasy S11 w pobliżu takiej strefy znacznie zmniejszy szeroko rozumianą wartość tego obiektu dla lokalnej społeczności.
  • Na terenach leśnych pomiędzy Pniowcem i Strzybnicą oraz wokół Zalewu znajdują się trasy spacerowe, na których odbywają się treningi nordic walking lokalnego klubu NordicUS Strzybnica oraz klubów nordic walking z Tarnowskich Gór i okolic. W/w trasy, w uzgodnieniu z Lasami Państwowymi, zostały specjalnie oznakowane, zgłoszone do Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking jako oficjalne trasy nordic walking i maja zostać wpisane do oficjalnego rejestru tras Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. W dniu 16 czerwca 2019r. na tych trasach po raz pierwszy na Śląsku odbędą się ogólnopolskie zawody Pucharu Regionalnego, w których planowany jest udział kilkuset zawodników. Jest to impreza cykliczna i w następnych latach także planowana jest na tym terenie. Poprowadzenie trasy S11 wariantem pierwszym całkowicie zniszczy te trasy i uniemożliwi uprawianie nordic walking na tych terenach. Stanowisko NordicUS Strzybnica w załączeniu.
  • Tereny pomiędzy Strzybnicą a Pniowcem, przez które miałby przebiegać wariant pierwszy, to tereny uwzględnione jako cenne przyrodniczo. Zamieszkane przez wiele dzikich zwierząt, takich jak: jelenie, bobry, dudki, zimorodki, różne gatunki dzięciołów, czajki, cyranki, łabędzie, itd. Są to gatunki objęte ścisłą ochroną. Łąki na tym terenie stanowią element korytarza ekologicznego. Jest tutaj wysoka obecność stanowisk lęgowych cierniówki, a także występują miejsca dogodne dla rozwoju płazów, w tym kumaka nizinnego – gatunku z listy załącznika II i IV Dyrektywy Siedliskowej – będącego pod ochroną. Częste migracje dzikiej zwierzyny oraz płazów między łąkami, terenem zalesionym a zalewami w Pniowcu to dodatkowe kryterium przemawiające za poprowadzeniem drogi wariantem „niebieskim – Projektowana S11 – wariant 2” powyżej miejscowości Tłuczykąt i Pniowiec. Obecność tak bogato przyrodniczych terenów w pobliżu osiedli ludzkich jest niewątpliwie walorem tego obszaru, który należy zachować. Umożliwia to bowiem obcowanie człowieka z przyrodą, pełni funkcję edukacyjną i wychowawczą.
  • Wariant pierwszy trasy przebiega miedzy Strzybnicą i Pniowcem – rozdzielając obie dzielnice i powodując, że mieszkańcy Pniowca będą mieli tylko jedną drogę umożliwiającą im wyjazd ze swojej dzielnicy.

Reasumując, zdajemy sobie sprawę z tego, że droga ta jest bardzo potrzebna, aby rozładować ruch w mieście i ułatwić podróżowanie, dlatego będziemy wspierać wszelkie działania zmierzające do wybudowania tej drogi w przebiegu zadawalającym naszych mieszkańców.

Artur Maligłówka

Opłata za „deszczówkę” czy jest konieczna i ile powinna wynieść?

Niedawno mieszkańcy Tarnowskich Gór otrzymali pisma od dostawcy wody PWIK Veolia pisma z prośbą o informacje na temat powierzchni dachów i podwórek, o czym już pisałem. PWIK wyznacza mieszkańcom dość krótki termin na złożenie tych informacji. Na przedsiębiorstwo nałożono nową opłatę za usługi wodne, która w konsekwencji obciąży kieszenie mieszkańców. Przypominając, opłata należna jest za odprowadzanie do kanalizacji miejskiej deszczówki lub wód pośniegowych z utwardzonych powierzchni nieruchomości położonych w miastach.

Podstawą uprawnienia mieszkańców do otrzymywania usług w postaci dostawy wody oraz odprowadzania kanalizacji jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a (najczęściej) konsumentem. Umowa ta musi być zgodna z przepisami prawa, nie tylko prawa wodnego, ale też musi być korzystna dla obu stron kontraktu. W normalnych okolicznościach nie muszą Państwo podpisywać nowych umów na dostawę wody, przedsiębiorstwo wodociągowe nie może do tego zmusić, co nie oznacza jednak, że nie może obciążać samodzielnie obliczonymi opłatami i że ewentualnie taka sprawa zostanie przez wygrana w sądzie, bo najprawdopodobniej taką sprawę możecie przegrać.

Sejm w Warszawie nowelizując ustawę o prawie wodnym zrobił to w ten sposób, że oprócz wprowadzenia nowej opłaty zmienił dotychczasową definicję ścieków rozszerzając ją właśnie o zakres deszczówki i wód roztopowych wprowadzanych do kanalizacji. Tym samym ustawą – wbrew Państwa woli – rozszerzono zakres świadczonych Wam usług na podstawie istniejącej umowy o takie usługi jak np.: odbioru deszczówki. W związku z powyższym przedsiębiorstwo wodociągowe nie potrzebuje Państwa zgody na zawarcie nowej umowy, a jedynie modyfikuje postanowienia starej na podstawie ustalonej taryfy, co nie stanowi już zmiany umowy.

PWIK zbiera dane o powierzchni utwardzonych nieruchomości, aby na ich podstawie obliczyć opłatę, którą następnie zostaniecie Państwo obciążeni. Nie są Państwo związani terminem na udzielenie odpowiedzi ustalonym w piśmie, jednakże PWIK ma faktyczne możliwości ustalenia żądanych informacji, co jednakże powodować będzie po jego stronie pewne trudności, a Państwo mogą zyskać czas potrzebny na przygotowanie się do nowych warunków. Przedsiębiorstwo wodociągowe będzie miało pewne trudności z ustaleniem rzeczywistego stanu faktycznego, co nie oznacza jednakże, że unikniecie definitywnie nowej opłaty.

„Według szacunków to „przeciętny Kowalski” posiadający dom jednorodzinny zapłaci najwięcej. W 2016 i 2017 roku, mając dom z podjazdem – 20 m2 i dachem – 50m2 płacił rocznie 41zł. W 2018 roku ta opłata wzrośnie prawie trzykrotnie i ma wynieść 116 zł. Dla porównania mały przedsiębiorca z działką ok. 1000 m2 i dachem 700m2 dotychczas płacił 2344zł, a w tym roku opłaty wzrosną mu o ponad 500 zł. Podwyżki nie ominą też mieszkańców spółdzielni, dla których opłaty za kanalizację deszczową wzrosną o ponad 60 proc.” (dane za: www.portalsamorzadowy.pl)

Rozwiązaniem tego problemu jest takie rzeczywiste zorganizowanie odprowadzania wody i deszczówki aby w całości trafiała ona na Państwa trawnik lub do zbiorników bezodpływowych np.: beczki na deszczówkę, którą później używacie Państwo do podlewania ogrodów. Takie rozwiązanie może być kontrolowane przez przedsiębiorcę (tak: art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym​ odprowadzaniu ścieków), który może kontrolować prawdziwość danych podanych przez Państwa w odpowiedziach na jego pismo.

Należy również zwrócić uwagę na kwestie dochodzenia ewentualnych roszczeń przedsiębiorstwa od konsumentów na drodze sądowej. Strony (PWIK i konsument) są związane umową chyba, że z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (tak: art. 357 1 kc) Przepis ten upoważnia dostawcę wody do żądania sądowego ustalenia treści stosunku prawnego w postaci umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo to udowodni przesłanki w postaci nadmiernych trudności lub nadzwyczajnej straty, która mu grozi.

Przede wszystkim każdą umowę należy dokładnie przeczytać, a jej podpisanie przemyśleć lub skonsultować!

adwokat Mariusz Augustynowicz
Autor jest tarnogórskim adwokatem prowadzącym praktykę w naszym mieście.

Czy prawnik może pomóc Ci pro bono?

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna to zadania systemowe realizowane przez samorząd powiatowy na mocy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2030).

Niemniej poza systemem nieodpłatnej pomocy prawnej ustanowionym wskazanymi wyżej przepisami działa wiele organizacji pozarządowych (jak fundacje i stowarzyszenia) oraz uniwersyteckich poradni prawnych, w których prawnicy oraz studenci prawa nie tylko doradzają pro bono, a więc nieodpłatnie i dla dobra publicznego, ale także prowadzą edukację prawną społeczeństwa. Sytuacja taka dotyczy jednak głównie wielkich miast (będących tzw. powiatami grodzkimi), gdzie pomoc prawna na najwyższym poziomie jest łatwiej dostępna.

W efekcie można przyjąć, że tzw. powiat ziemski (jak m.in. Powiat Tarnogórski) powinien tak realizować cele ustawy by poziom realizacji stawianych przed nim zadań w małych miejscowościach, które powiat ten obejmuje, dorównywał wielkim miastom poprzez zapewnienie równomiernego dostępu do porad prawnych. Masz do tego prawo!

Wybrane miejsca gdzie członkowie stowarzyszenia Nasz Samorząd świadczą nieodpłatną pomoc prawną:

  • Powiatowe Centrum Usług Społecznych w Lublińcu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9/14 (poniedziałki, środy, czwartki, godz. 14:00 – 18:00),
  • Centrum Kultury „Karolinka” w Radzionkowie, Plac Jana Pawła II nr 2, 41-922 Radzionków 41 (piątki godz. 8:00 – 12:00).

Paweł Klimek
Prawnik, nauczyciel akademicki

Mariusz Augustynowicz
Adwokat

Link do mapy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Polski: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/nieodplatna-pomoc-prawna/mapa-punktow-pomocy/

Resursa Tarnogórska – Nasz Samorząd

Zapraszamy na spotkanie z byłym prezydentem Bronisławem Komorowskim w poniedziałek 11 czerwca o godzinie 18 w hotelu Opera.

Spotkanie z prezydentem rozpoczyna cykl spotkań „Resursa Tarnogórska – Nasz Samorząd” podczas których będziemy rozmawiać o problemach lokalnych samorządów z politykami z różnych stron sceny politycznej.

 

Wstęp – osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt mailowy pod adresem info@nasz-samorzad.pl

Prosimy o podanie w mailu swojego imienia i nazwiska. Ilość miejsc ograniczona

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz