×
blog

Opłata za „deszczówkę” czy jest konieczna i ile powinna wynieść?

Niedawno mieszkańcy Tarnowskich Gór otrzymali pisma od dostawcy wody PWIK Veolia pisma z prośbą o informacje na temat powierzchni dachów i podwórek, o czym już pisałem. PWIK wyznacza mieszkańcom dość krótki termin na złożenie tych informacji. Na przedsiębiorstwo nałożono nową opłatę za usługi wodne, która w konsekwencji obciąży kieszenie mieszkańców. Przypominając, opłata należna jest za odprowadzanie do kanalizacji miejskiej deszczówki lub wód pośniegowych z utwardzonych powierzchni nieruchomości położonych w miastach.

Podstawą uprawnienia mieszkańców do otrzymywania usług w postaci dostawy wody oraz odprowadzania kanalizacji jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a (najczęściej) konsumentem. Umowa ta musi być zgodna z przepisami prawa, nie tylko prawa wodnego, ale też musi być korzystna dla obu stron kontraktu. W normalnych okolicznościach nie muszą Państwo podpisywać nowych umów na dostawę wody, przedsiębiorstwo wodociągowe nie może do tego zmusić, co nie oznacza jednak, że nie może obciążać samodzielnie obliczonymi opłatami i że ewentualnie taka sprawa zostanie przez wygrana w sądzie, bo najprawdopodobniej taką sprawę możecie przegrać.

Sejm w Warszawie nowelizując ustawę o prawie wodnym zrobił to w ten sposób, że oprócz wprowadzenia nowej opłaty zmienił dotychczasową definicję ścieków rozszerzając ją właśnie o zakres deszczówki i wód roztopowych wprowadzanych do kanalizacji. Tym samym ustawą – wbrew Państwa woli – rozszerzono zakres świadczonych Wam usług na podstawie istniejącej umowy o takie usługi jak np.: odbioru deszczówki. W związku z powyższym przedsiębiorstwo wodociągowe nie potrzebuje Państwa zgody na zawarcie nowej umowy, a jedynie modyfikuje postanowienia starej na podstawie ustalonej taryfy, co nie stanowi już zmiany umowy.

PWIK zbiera dane o powierzchni utwardzonych nieruchomości, aby na ich podstawie obliczyć opłatę, którą następnie zostaniecie Państwo obciążeni. Nie są Państwo związani terminem na udzielenie odpowiedzi ustalonym w piśmie, jednakże PWIK ma faktyczne możliwości ustalenia żądanych informacji, co jednakże powodować będzie po jego stronie pewne trudności, a Państwo mogą zyskać czas potrzebny na przygotowanie się do nowych warunków. Przedsiębiorstwo wodociągowe będzie miało pewne trudności z ustaleniem rzeczywistego stanu faktycznego, co nie oznacza jednakże, że unikniecie definitywnie nowej opłaty.

„Według szacunków to „przeciętny Kowalski” posiadający dom jednorodzinny zapłaci najwięcej. W 2016 i 2017 roku, mając dom z podjazdem – 20 m2 i dachem – 50m2 płacił rocznie 41zł. W 2018 roku ta opłata wzrośnie prawie trzykrotnie i ma wynieść 116 zł. Dla porównania mały przedsiębiorca z działką ok. 1000 m2 i dachem 700m2 dotychczas płacił 2344zł, a w tym roku opłaty wzrosną mu o ponad 500 zł. Podwyżki nie ominą też mieszkańców spółdzielni, dla których opłaty za kanalizację deszczową wzrosną o ponad 60 proc.” (dane za: www.portalsamorzadowy.pl)

Rozwiązaniem tego problemu jest takie rzeczywiste zorganizowanie odprowadzania wody i deszczówki aby w całości trafiała ona na Państwa trawnik lub do zbiorników bezodpływowych np.: beczki na deszczówkę, którą później używacie Państwo do podlewania ogrodów. Takie rozwiązanie może być kontrolowane przez przedsiębiorcę (tak: art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym​ odprowadzaniu ścieków), który może kontrolować prawdziwość danych podanych przez Państwa w odpowiedziach na jego pismo.

Należy również zwrócić uwagę na kwestie dochodzenia ewentualnych roszczeń przedsiębiorstwa od konsumentów na drodze sądowej. Strony (PWIK i konsument) są związane umową chyba, że z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy (tak: art. 357 1 kc) Przepis ten upoważnia dostawcę wody do żądania sądowego ustalenia treści stosunku prawnego w postaci umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, w sytuacji gdy przedsiębiorstwo to udowodni przesłanki w postaci nadmiernych trudności lub nadzwyczajnej straty, która mu grozi.

Przede wszystkim każdą umowę należy dokładnie przeczytać, a jej podpisanie przemyśleć lub skonsultować!

adwokat Mariusz Augustynowicz
Autor jest tarnogórskim adwokatem prowadzącym praktykę w naszym mieście.

główne założenia

Zdrowie i profilaktyka

zdrowie-i-profilaktyka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Kultura i rozrywka

kultura-i-rozrywka-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Współpraca z gminami

wspolpraca-z-gminami-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Organizacje pozarządowe

organizacje pozarządowe stowarzyszenie nasz samorząd tarnowskie góry
zobacz
główne założenia

Turystyka i rekreacja

turystyka-i-rekreacja-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz
główne założenia

Edukacja i wychowanie

edukacja-i-wychowanie-nasz-samorzad-tarnowskie-gory
zobacz