Kandydat do Rady Powiatu - Okręg 5 - Pozycja 2

Krystian Oleszczyk

Urodziłem się w Tarnowskich Górach 7 listopada 1950 roku. Mój ojciec, Józef, był maszynistą parowozu w Polskich Kolejach Państwowych. Matka, Łucja, nie pracowała zawodowo – zajmowała się wychowaniem czworga dzieci i prowadzeniem domu.

Tradycyjna tarnogórska rodzina kolejarska ukształtowała w znacznej mierze moją osobowość. Niemal całe dzieciństwo i lata młodzieńcze mieszkałem w Tarnowskich Górach przy ul. Sienkiewicza 3, w budynku będącym własnością Doktora Bronisława Hagera. Pan Doktor, jak o Nim mówiliśmy, poświęcał dużo czasu licznym dzieciom zamieszkującym w Jego domu i sąsiedztwie. Dziś nazywam „Uniwersytetem Podwórkowym” te bardzo liczne i czasami długie opowiadania Pana Doktora, które były nieocenionymi lekcjami historii, patriotyzmu, humanizmu i szeroko pojętej kultury.

W roku 1964 ukończyłem Szkołę Podstawową Nr 1 w Tarnowskich Górach. W latach 1964 – 1968 uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, gdzie świadectwo dojrzałości uzyskałem w 1968 roku.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach; Dyplom Lekarza uzyskałem w 1974 roku. Po odbyciu stażu podyplomowego w szpitalach tarnogórskich, w roku 1975 podjąłem pracę w Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach. W latach 1974 – 1987 pełniłem dodatkowo dyżury w stacjach Pogotowia Ratunkowego w Tarnowskich Górach, Radzionkowie, Piekarach Śląskich i Pogotowiu PKP. Uzyskałem specjalizację pierwszego stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych (1978 r.) oraz drugiego stopnia w dziedzinie rehabilitacji (1981 r.). 

W roku 1995 uzyskałem stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Medyczne i ekonomiczne aspekty rehabilitacji chorych po operacjach kardiochirurgicznych”. Rozprawa była owocem współpracy z profesorami: Lechem Polońskim (promotor), Marianem Zembalą i Stanisławem Rudnickim (recenzenci). 

W latach 1986-2018 byłem ordynatorem oddziału rehabilitacji kardiologicznej (obecnie jako emeryt pracuję na stanowisku lekarza, starszego asystenta oddziału). Od roku  1990 do sierpnia 2018 byłem dyrektorem Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji „Repty” w Tarnowskich Górach, największego w Polsce wieloprofilowego specjalistycznego szpitala rehabilitacyjnego.

Odbyłem szkolenia w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej w Szwajcarii (1991) i Stanach Zjednoczonych (1994). Ukończyłem podyplomowe studia w zakresie zarządzania w opiece zdrowotnej na Uniwersytecie Warszawskim (1991-1992) i Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (1999-2000). Uczestniczyłem w specjalistycznym międzynarodowym szkoleniu w zakresie rehabilitacji kardiologicznej w Bernie (Szwajcaria – 2004 r.), zorganizowanym przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. W latach 2005, 2010 i 2015 uzyskałem Certyfikat Europejskiej Rady Resuscytacji w zakresie specjalistycznych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych. Jestem autorem i współautorem licznych artykułów i doniesień kongresowych z zakresu rehabilitacji kardiologicznej, zarządzania w opiece zdrowotnej i promocji zdrowia (patrz załączona lista).

W okresie kierowania unikalnym specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym ustanowiłem jego stały rozwój dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z krajowych i zagranicznych funduszy, środków Unii Europejskiej, Samorządu Województwa Śląskiego, funduszy ekologicznych i licznych sponsorów. Szczególną dbałość wykazywałem w dziedzinie utrzymania i rozwijania zasobów fizjoterapeutycznych.

W czasie kierowania przeze mnie szpitalem wykonano dokumentację, pozyskano środki i przeprowadzono kompleksową termomodernizację szpitala (kotłownia, rurociągi ciepłownicze, kaloryfery, docieplenie elewacji). 

Pod moim kierownictwem zespól szpitala przygotował dokumentację, pozyskano finansowanie i wybudowano nowoczesny pawilon oddziałów rehabilitacji kardiologicznej o podwyższonym standardzie.

Szpital pod moim kierunkiem uzyskał krajowe i międzynarodowe certyfikaty jakości (ISO 9001 i 14 001), Akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (od roku 2009 Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia) oraz wysokie lokaty w krajowych rankingach (Newsweek Polska-2002, 2005r., Rzeczpospolita – 2003, 2015). W tym czasie GCR „Repty” wyróżniono Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” (2004),  statuetką godła „Oskar Śląski” (2008) i „Perły Medycyny” (2007), „Marka Śląskie” (2013) i „Solidny Pracodawca” (2014).

Od roku 2000 jestem wizytatorem akredytacyjnym Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia; uczestniczyłem w ponad stu dziesięciu wizytach akredytacyjnych w szpitalach w całym kraju.

Prowadziłem działalność dydaktyczną w szpitalu (kształcenie młodzieży akademickiej oraz specjalizacje lekarzy i fizjoterapeutów w dziedzinie rehabilitacji, fizjoterapii i jakości w opiece zdrowotnej). Pięciu lekarzy uzyskało pod moim kierownictwem specjalizację II stopnia z rehabilitacji medycznej. W latach 2002 – 2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prowadziłem zajęcia z zakresu zarządzania jakością w opiece zdrowotnej w ramach Podyplomowych Studiów Zarządzania Podmiotami Leczniczymi. Analogiczne zajęcia prowadziłem także w ramach podyplomowych studiów w licznych publicznych i niepublicznych szkołach wyższych (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, Politechnika Śląska w Gliwicach, Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno – Medyczna w Chorzowie). 

Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY” było członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie; własne doświadczenia w tej dziedzinie przedstawiciele szpitala prezentowali na wszystkich ogólnopolskich konferencjach Szpitali Promujących Zdrowie a także w Finlandii, Danii, Wielkiej Brytanii, Irlandii i Niemczech.

Staranna polityka personalna owocowała zatrudnieniem zespołu wybitnych lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, pielęgniarek, logopedów i psychologów. W okresie kierowania przeze mnie szpitalem przeprowadzono skutecznie sześć przewodów doktorskich w dziedzinie medycyny i fizjoterapii. Trzy z nich zakończone były z wyróżnieniem. 

Od roku 1986 do roku 2015 przedstawiciele środowiska lekarskiego, fizjoterapeutycznego i pielęgniarskiego prezentowali doniesienia z GCR „REPTY” na niemal wszystkich krajowych kongresach Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji Neurologicznej a także na kongresach europejskich.

W roku 1998 z mojej inicjatywy i inspiracji Księdza Tadeusza Palucha, ówczesnego Kapelana GCR „REPTY” , we współpracy z ówczesnym Wojewodą doprowadziłem do przekazania pozostającego w głębokim kryzysie Zakładu Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów w „REPTACH”  Wrocławskiej Inspektorii Zgromadzenia Salezjańskiego; tak powstał w Tarnowskich Górach Salezjański Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

W porozumieniu z Proboszczem Parafii Ewangelicko – Augsburskiej i Burmistrzem Tarnowskich Gór zainicjowałem upamiętnienie na fasadzie Kościoła Zbawiciela na tarnogórskim rynku, ochrzczonego w tym Kościele światowej sławy neurologa, psychiatry i patologa – Carla Wernicke.

  Uczestniczę społecznie w życiu kulturalnym miasta. W latach 1995-2003 współpracowałem z komitetem organizacyjnym Festiwalu Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i Jego Goście” organizowanym w Pałacu w Rybnej. W Górnośląskim Centrum Rehabilitacji „REPTY” ustanowiłem unikalną inicjatywę pod nazwą „Muzyczna Akademia Zdrowia”; w każdą środę w sali widowiskowej szpitala odbywają się bezpłatne koncerty dla pacjentów i osób odwiedzających. Na estradzie GCR „Repty” występowały wszystkie chóry Powiatu Tarnogórskiego, Zespół „Brynica”, zespoły kół gospodyń wiejskich ale także Ewa Pobłocka, Konstanty Andrzej Kulka, Maria Koterbska, Józef Skrzek, czy najwybitniejsi soliści Opery Śląskiej w Bytomiu. Do dnia dzisiejszego odbyło się już ponad trzysta wydarzeń muzycznych.  Współpracowałem też ze środowiskami kombatanckimi. 

Kierując dużym specjalistycznym szpitalem publicznym wzorowo współpracowałem ze związkami zawodowymi i samorządami zawodów medycznych.

W grudniu 2002 roku otrzymałem Nagrodę Ministra Zdrowia „za  szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym za działalność w dziedzinie rehabilitacji kardiologicznej, organizacji i zarządzania w opiece zdrowotnej” (minister: prof. Grzegorz. Opala).

W grudniu 2004 roku  Sejmik Województwa Śląskiego przyznał mi Złotą Odznakę Honorową „ Za Zasługi dla Województwa Śląskiego”. W roku 2006 w uznaniu za wzorowe kierowanie specjalistycznym publicznym szpitalem otrzymałem od Ministra Zdrowia odznakę „Zasłużony dla Ochrony Zdrowia” (minister: prof. Zbigniew Religa).

Jestem współzałożycielem Fundacji na Rzecz Liceum Ogólnokształcącego „DŹWIGNIENI – POWSTAJEMY” .

Odznaczony zostałem Brązowym Krzyżem Zasługi (1985), Srebrnym Krzyżem Zasługi (1997) Złotym Krzyżem Zasługi (2002). W grudniu 2002 r. otrzymałem Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji  Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. We wrześniu 2003 r. zostałem wyróżniony w Konkursie Sukces Roku 2003 w Ochronie Zdrowia w kategorii Menedżer Roku. W roku 2008 wyróżniony zostałem powiatową nagrodą „Orła i Róży”. W roku 2018 zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Od roku 2008 z mojej inicjatywy Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY” nawiązało współpracę z fundacją Księcia Donnersmarcka w Berlinie. Fundacja zajmuje się między innymi rehabilitacją neurologiczną. W ramach współpracy miała miejsce wymiana delegacji fizjoterapeutów, wspólnie zorganizowania Międzynarodowa Konferencja Naukowa REHABILITACJA DZIŚ (kwiecień 2011 r.) oraz bieżąca wymiana naukowa. Moja Żona jest emerytowaną wieloletnią nauczycielką cenioną przez środowisko rodzicielskie i byłych uczniów; mamy dwóch dorosłych synów (Jacek – adwokat, Michał – krytyk filmowy, tłumacz, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego). Mamy też czworo wnucząt. Swoim najbliższym zawdzięczam stworzenie warunków i inspirację do trudnej twórczej pracy.

Skip to content