Wybory Samorządowe 2024

Program wyborczy

Program dla Miasta

Przestrzeń - dla Ciebie!

Centrum dla mieszkańców

Przetarg na projekt rewitalizacji tarnogórskiej starówki obejmujący swoim zakresem zagospodarowanie zieleni, usprawnienie funkcji komunikacyjnych, rekreacyjnych oraz mieszkaniowych. Spójna koncepcja modernizacji całości starówki.

Centrum miasta wciąż jest skrajnie nieprzyjazne dla osób z trudnościami w poruszaniu się – powinny mieć równy ze wszystkimi dostęp do niej. Oprócz nawierzchni ulic i chodników oraz rynku, które ciągle w wielu miejscach stanowią barierę. Brakuje też bardzo ławek w ciągach ulic – podstawowego elementu, który wiele osób wymienia jako kluczowy w planowaniu wyjścia.

Nie istnieją obiektywne przeszkody dla wprowadzenia na starówkę autentycznie poprawiającej komfort życia ludzi i przyjaznej całemu środowisku naturalnemu zieleni. Mowa tu chociażby o drzewach, ale rosnących w glebie, a nie w donicach, w których są dużo bardziej narażone na obumieranie oraz wymagają kosztownego i nieekologicznego sztucznego nawadniania. Jest to temat palący w świetle coraz dłuższych okresów upałów, stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

Wreszcie, chcemy żeby nasza starówka była po prostu miejscem, gdzie możemy wspólnie miło spędzać czas, poznając się i ciesząc tym, jak fajną budujemy społeczność. Doceniamy dotychczasową inwestycję w postaci ciekawszych i bardziej zapraszających do wspólnego z nich korzystania ławek u zbiegu ulic Krakowskiej i Lompy i proponujemy tego rodzaju obiekty również na rynku.

Niech cała Starówka tętni życiem, nie tylko w porze relaksu! Istnieje wiele dobrych  przykładów głównych placów miast, które służą też jako targowiska. Od zawsze targ jest ważną częścią naszego tygodnia – może moglibyśmy spotykać się też w sercu miasta, by zaopatrzyć się w świeże owoce i warzywa? Nic nie buduje wspólnoty tak jak spotkanie wokół jedzenia!

Ciągle nierozwiązany pozostaje problem parkowania w mieście. O ile dostrzegamy konieczność ogólnego zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum, by więcej było przestrzeni dla pieszych, wiemy też że jest on nieraz potrzebny. Aby harmonijnie połączyć te cele, proponujemy strefę płatnego parkowania obejmującą ścisłe centrum. Pozwoli ona  zwiększyć rotację samochodów, oczywiście przy zachowaniu dobrego dostępu dla mieszkańców danych ulic. Szczegóły funkcjonowania strefy chcemy ustalić w procesie konsultacji społecznych, jednak jesteśmy przekonani że ona sama jest bardzo korzystnym rozwiązaniem, co pokazuje chociażby przykład dobrego jej funkcjonowania w Katowicach.

Inwestycje - dla Ciebie!

Mądre inwestycje

Silny nadzór miasta i powiatu nad inwestycjami publicznymi przy udziale strony społecznej. Naszym celem jest prowadzenie mądrych inwestycji w oparciu o jakość wykonania, nie cenę. Przede wszystkim, muszą to być inwestycje potrzebne, zatem absolutnie kluczowy jest, dotychczas uwzględniany w stopniu niewystarczającym, proces rozpoznawania potrzeb mieszkańców.

Aby skutecznie i konsekwentnie prowadzić te sprawy, planujemy stworzyć aplikację pozwalającą mieszkańcom na zgłaszanie potrzeb, opiniowanie procedowanych projektów na każdym etapie oraz monitorowanie realizacji działań. Aplikacja w naszym zamyśle będzie narzędziem danym mieszkańcom do kontroli i komunikacji z urzędnikami, dopuszczając również organizacje społeczne oraz Rady Dzielnicy do konsultacji każdej inwestycji.

Aby zapewnić najwyższej jakości inwestycje, po ustaleniu potrzeb mieszkańców na drodze sumiennego zbierania ich głosów, wszelkie ogłaszane przez miasto przetargi należy konsultować z ekspertami w danej dziedzinie. Należy zwiększyć wykorzystanie zasobów intelektualnych regionu, w tym działających w nim szkół wyższych, tak aby przygotowywane specyfikacje przetargowe uwzględniały najnowsze ustalenia w danych dziedzinach (architektury, urbanistyki, projektowania, transportu oraz innych).

O ile pozwalają na to dostępne środki, konsultacje eksperckie mogłyby być zlecane komercyjnie lub w oparciu o pracę społeczną.

Wszystko jasne - dla Ciebie!

Nic do ukrycia

Proponujemy comiesięczne, bezpośrednie spotkania burmistrza z mieszkańcami, podczas których będzie przedstawiał sprawozdanie z działań swoich i urzędników.

Uważamy za bardzo istotne dla lepszego zarządzania miastem, by zarówno mieszkańcy, jak i osoby pełniące funkcje publiczne, czuły, że działają dla wspólnego dobra RAZEM, a nie obok siebie.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu urzędnicy w większym stopniu będą uwzględniać realne potrzeby mieszkańców w podejmowanych działaniach, a u mieszkańców wzrośnie chęć dzielenia się tymi potrzebami. To sprawy bardzo proste, ale kluczowe dla tworzenia dobrze działającego samorządu.
O ile budowa aplikacji, o której pisaliśmy wcześniej, pozwoli na sprawne przekazywanie uwag, osoby pełniące funkcje publiczne muszą też bezpośrednio poczuć emocje wiążące się ze sprawami, z którymi przychodzą do nich mieszkańcy.

Ograniczenie się tylko do komunikacji pisemnej może zniekształcać istotę spraw, ponieważ często nie sposób oddać “na papierze” jak ważne są pewne aspekty naszego funkcjonowania w lokalnej wspólnocie. Tymczasem rolą, jak sama nazwa wskazuje, służby publicznej, jest praca dla mieszkańców z tym, co dla nich najważniejsze. Zatem, urzędnik powinien dołożyć wszelkich starań, by poznać te sprawy jak najbliżej.

Oczywiście, otwartość po stronie urzędników to nie wszystko. Konieczne jest najpierw, aby mieszkańcy interesowali się tym, co w mieście się dzieje. Spotkanie z burmistrzem, gospodarzem miasta, to mogąca potencjalnie budzić największe zainteresowanie forma zwiększenia świadomości tego, jak działa miasto.

Obowiązkowe konkursy na stanowiska we wszystkich spółkach oraz jednostkach organizacyjnych miasta przy jednoczesnym wprowadzeniu 5-letniej kadencyjności, z możliwością ubiegania się o ponowne objęcie stanowiska. Nie chcemy wprowadzać zmian dla samych zmian, ale uważamy że samorząd powinien być zmotywowany do częstszej niż obecnie weryfikacji osiągnięć osób na stanowiskach kierowniczych. Ponadto, wierzymy w potencjał drzemiący w tarnogórzanach i postrzegamy realizację nowych inicjatyw jako wartość. Uważamy, że dobre pomysły można realizować sprawnie i nie blokując miejsca dla innych.

Wsparcie na co dzień - dla Ciebie!

Żyjemy coraz dłużej, jednak to nie tylko szansa, ale też nowe wyzwania. Aby cieszyć się jesienią życia, potrzebujemy oczywiście wsparcia, które będzie skuteczniejsze, jeśli je zintegrujemy. Proponujemy wprowadzić szereg działań, takich jak:

  • złota rączka opłacana przez miasto (sprawdzony program, działający w Krakowie!)
  • programy dotacji celowych dla organizacji pozarządowych prowadzących aktywizację seniorów przez kulturę fizyczną i sport oraz sztukę, rękodzieło i inne sposoby wspólnego spędzania czasu, tak żebyśmy mogli dbać o swoje zdrowie i jak najdłuższą sprawność umysłową, zarazem unikając bardzo istotnego dziś zagrożenia samotnością!

Chcemy bardziej intensywnie, niż odbywa się to dotychczas, korzystać z możliwości, jakie dają istniejące ogólnokrajowe rozwiązania w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów. Proponujemy m.in. intensywniejsze działania MOPS w celu zaangażowania np. harcerzy przyniesienie zakupów dla osób z trudnościami w poruszaniu się i/lub mieszkających w odległych od sklepów miejscach (warto spróbować koordynacji sieci wolontariatu młodzieżowego, np. we współpracy z harcerstwem).

Wyżej wymienione kwestie są bardzo ważne, ale trzeba też pamiętać że oprócz problemów bytowych bardzo ważne jest zapobieganie, coraz częstszej w naszych atomizujących się społeczeństwach, samotności. Dlatego proponujemy, zainspirowani przykładem Gliwic, miejski “telefon pogadania” w ramach MOPS.

Aktywni w działaniu - dla Ciebie!

Społecznicy

Osoby działające społecznie to bijące serce miejscowej społeczności – to one zachęcają nas do wzajemnego poznawania się, współpracy dla wspólnego dobra, a przez to też rozwijamy się my sami. 

W Tarnowskich Górach mamy wielkie szczęście – jest tutaj mnóstwo osób o wielkim zapale do działania! Aby mogły one rozwinąć skrzydła jeszcze szerzej, proponujemy, by powstało Tarnogórskie Centrum Aktywności Społecznej, czyli miejsce, gdzie stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą się spotykać nieodpłatnie, bądź za minimalne kwoty podnajmu.

Jako grupa zrzeszająca wiele osób od lat aktywnie działających społecznie w naszym powiecie, wiemy że bardzo ważne dla nich jest miejsce, gdzie mogą przygotowywać swoje działania. Najbardziej wartościowe inicjatywy powstają przy bezpośrednich spotkaniach, a osoby działające społecznie oddają już lokalnej wspólnocie swój bezcenny czas i energię, jednak niekoniecznie dysponują dużymi mieszkaniami, czy środkami na spotkania w lokalach komercyjnych.

Proponowane Centrum może być wielofunkcyjne! To dla nas bardzo ważne, by każdy zasób publiczny był wykorzystany w jak największym stopniu. Dlatego też miejsce, zaopatrzone w podstawowe wyposażenie biurowo-kawowo-herbaciane może być na co dzień udostępniane jako przestrzeń co-workingu, z której może korzystać coraz więcej pracujących zdalnie Tarnogórzan! 

Spotykajmy się, rozmawiajmy i pracujmy razem – tak jest i raźniej i skuteczniej! 

Program dla Powiatu

Szpital Powiatowy wspólnym dobrem

Od kilku lat, działania rządu prowadzą w stronę ograniczenia liczby szpitali na Śląsku poprzez „przykręcanie kurka finansowego”. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystarczają na pokrycie podstawowych kosztów, co powoduje, że samorządy lokalne muszą coraz więcej do nich dopłacać. W perspektywie kilku lat, doprowadzi to do upadku dużej części szpitali powiatowych w naszym regionie lub drastycznego ograniczenia ich usług. Przetrwają tylko najsilniejsi. Dlatego Powiat od kilku lat inwestuje coraz więcej w rozwój naszego Szpitala Powiatowego, zwiększając tym samym jego konkurencyjność. Proponujemy, aby Powiat Tarnogórski, z jednej strony, kontynuował inwestycje w coraz lepszą jakość usług, rozwijając zaplecze techniczne oraz kompetencje pracowników.  Absolutnie kluczowe jest też, żebyśmy koordynowali organizację pracy szpitali z sąsiednimi powiatami w celu efektywniejszego wykorzystania kadry medycznej jaki i infrastruktury szpitalnej. Zasoby, którymi dysponujemy, mogą pracować dla dobra pacjentów dużo efektywniej, jeżeli ich wykorzystanie będzie planowane na szerszą skalę i przy udziale partnerów z ościennych powiatów. Obecna sytuacja, w której tej koordynacji brakuje, będzie skutkować dalszym pogarszaniem się sytuacji naszych lokalnych szpitali, a w końcu ich upadkiem i zmuszeniem mieszkańców powiatu do długich podróży do placówek wojewódzkich.

Utworzenie Centrum Zdrowia 75+

Czy wiecie że w Powiecie Tarnogórskim mieszka obecnie ponad 11 tysięcy osób w wieku 75+? My na bieżąco śledzimy, w jaki sposób dynamicznie zmienia się nasze miasto, i dlatego, we współpracy ze szpitalem powiatowym i wieloma innymi partnerami, rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem Centrum Zdrowia 75 +, czyli miejsca, gdzie nasi seniorzy będą mogli skorzystać z pomocy w tak szerokim zakresie:

  • ambulatoryjne świadczenia z zakresu geriatrii udzielane przez lekarzy i pielęgniarki
  • świadczenia rehabilitacyjne udzielane przez fizjoterapeutów
  • świadczenia z zakresu opieki psychiatrycznej
  • porady dietetyka
  • terapia zajęciowa
  • edukacja zdrowotna

Projekt utworzenia Centrum Zdrowia 75+ ma być finansowany w oparciu o kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na usługi medyczne dla osób starszych. 

Zdrowie psychiczne

Troska o nasz dobrostan psychiczny, szczególnie od czasu pandemii, która odcisnęła na nim swoje piętno, z każdym rokiem jest kwestią coraz istotniejszą. Dostrzegamy znaczące niedostatki w zakresie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. Tragicznym dowodem jest tutaj coraz większa liczba samobójstw wśród tej grupy wiekowej. Nasz Samorząd nie zamierza ignorować tego problemu. 

Nasza recepta to zaangażowanie lekarzy, terapeutów i psychologów działających w organizacjach pozarządowych do działań profilaktycznych i szybkiego reagowania na sytuacje kryzysowe. Jako drogę do tego celu widzimy konkursy grantowe dla specjalistów zrzeszonych w organizacjach pozarządowych. Są one najbardziej efektywnym sposobem wydawania publicznych pieniędzy, bo trafiają do ludzi aktywnych w naszej lokalnej społeczności, znających jej problemy i działających w imię wyższych wartości, a nie zysku. 

Ponadto, chcemy rozszerzyć ofertę instytucjonalnej opieki, otwierając i zdobywając finansowanie dla nowego Środowiskowego Domu Samopomocy typu D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ważne jest też dalsze rozwijanie szpitalnego Centrum Zdrowia Psychicznego przy szpitalu powiatowym. Kolejki oczekujących na przyjęcie pokazują, jak potrzebne są instytucje tego typu.

Profilaktyka

Lepiej zapobiegać niż leczyć! Rozwijanie badań profilaktycznych, dzięki którym często można zapobiec śmiertelnym chorobom, jest jednym z zadań samorządu lokalnego. Planujemy kontynuować oraz rozpocząć w naszym szpitalu nowe badania profilaktyczne dla mieszkańców, w oparciu między innymi o finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Obecnie jest realizowany program badań przesiewowych raka jelita grubego, o którego kontynuację w nowej perspektywie finansowej NFZ będziemy zabiegać.

Będziemy też ubiegać się o finansowanie programu badań prenatalnych dla mieszkanek Powiatu Tarnogórskiego i zakupu potrzebnego do nich sprzętu.

Do profilaktyki podchodzimy kompleksowo, chcemy więc też rozbudować zaplecze medyczne w naszym szpitalu służące do wczesnego wykrywania różnego rodzaju schorzeń onkologicznych, poprzez:

  • utworzenie przyszpitalnej pracowni mammograficznej wraz z zakupem mammografu
  • stworzenie pracowni kolposkopowej wraz z realizacją programu profilaktyki raka szyjki macicy

Pomoc Społeczna

Jednym z głównych zadań Powiatu jest rozwój pieczy zastępczej czyli opieka nad dziećmi, którzy nie mają swoich biologicznych opiekunów lub z różnych powodów nie wywiązują się z roli rodzica.

Dla tych dzieciaków, jedyną deską ratunku jest Powiat i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Kangurkowo - Rodziny Zastępcze

Jako stowarzyszenie Nasz Samorząd planujemy dalej rozwijać Kangurkowo – czyli promocję rodzin zastępczych. Im więcej rodziców zastępczych wyszkolimy tym więcej dzieci uniknie pobytu w Domu Dziecka i będzie miało szansę na rozwój w cieple rodziny zastępczej.

Stworzymy system zachęt i wsparcia finansowego dla osób chcących zostać rodziną zastępczą.

Mieszkania treningowe

Utworzymy mieszkania treningowe dla dzieci opuszczających Dom Dziecka. Młodym osobom które skończyły 18 lat należy pomóc odnaleźć się w dorosłym życiu. Muszę znaleźć pracę i poczuć stabilizację dlatego najlepiej aby ich pierwsze kroki odbywały się pod nadzorem pracowników PCPR w specjalnie do tego przygotowanych mieszkaniach. Odpowiedzialności i szacunku do pracy należy dzieci uczyć. Skoro nie mają własnych rodziców to samorząd powinien ich tego nauczyć. Dlatego Nasz Samorząd planuje rozwijać system mieszkań treningowych dla usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka pochodzących z Tarnowskich Gór.

Tarnogórski Dom Dziecka

Planujemy wspólnie z podmiotem zewnętrznym utworzyć pierwszy w Tarnowskich Górach Dom Dziecka. Niestety nie wszystkie dzieci znajdą opiekę w rodzinie zastępczej, dlatego należy stworzyć w naszym mieście miejsce w którym będą mogli spokojnie dorastać nie zrywając ich relacji ze szkołą czy dalszą rodziną jak babcia czy dziadek.

Centra Opiekuńczo- Mieszkalne

Jednym z rażąco niedoinwestowanych obszarów polityki społecznej w naszym kraju, co pokazują regularne dramatyczne protesty dotkniętych tą sytuacją, jest opieka nad dorosłymi osobami z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym. Z czasem, kiedy ich rodzice odchodzą, lub przestaje im wystarczać sił, osoby te znajdują się w naprawdę tragicznej sytuacji.

Chcemy zapewnić im warunki do niezależnego życia i funkcjonowania poprzez stworzenie i zapewnienie funkcjonowania placówki pobytu całodobowego, w której byłyby dostępne wszelkie niezbędne sprzęty i udogodnienia, a codzienność, z którą czasem nie sposób mierzyć się w samotności, we wspólnocie stanie się łatwiejsza.

Współpraca z gminami

Siła powiatu tkwi we współpracy z gminami

Efektywność powiatu ziemskiego jakim jest powiat tarnogórski zależy od jego dobrej współpracy z gminami. Wiele zadań gminy i powiatu takich jak remont i utrzymanie dróg jest tożsamych w efekcie czego mieszkaniec Tarnowskich Gór nie jest w stanie odróżnić czyja droga jest gminna a czyja powiatowa. Zacieśnienie współpracy przy wspólnych zdaniach jak utrzymanie infrastruktury czy ochrona zdrowia powinny być wykonywane wspólnie by przy mniejszym zaangażowaniu środków finansowych otrzymać lepszy efekt.

Konwent Samorządowy

Organizujmy comiesięczny konwent samorządowy, podczas którego Starosta wraz z zarządem Powiatu spotka się z włodarzami gmin i radnymi z powiatu zasiadającymi w Sejmiku Województwa.

Inwestycje drogowe

Wspólnie prowadźmy inwestycje drogowe i pozyskujmy na nie środki zewnętrzne.

Harmonogram inwestycji

Dbajmy o stałą komunikację pomiędzy Powiatem a samorządami gminnymi w zakresie planowanych inwestycji. Ustalajmy wspólny harmonogramu prac i remontów drogowych.

działania społeczne i ochrona zdrowia

Współpracujmy w zakresie rozwijania pieczy zastępczej, wspomagania osób z niepełnosprawnością oraz rozwoju tarnogórskiej służby zdrowia.

Osoby z niepełnosprawnościami

Przeciw wykluczeniu

Program wykluczenia osób z niepełnosprawnościami powinien być priorytetem dla każdego samorządu dlatego stowarzyszenie Nasz Samorząd zamierza wprowadzić pakiet przeciw wykluczeniu. W ramach pakietu zamierzamy wprowadzić kilka udogodnień w oparciu o środki unijne.

Transport dla osoby niepełnosprawnej

System internetowej rezerwacji darmowego transportu dla osoby niepełnosprawnej „door-to-door”. Dzięki temu systemowi osoba z niepełnosprawnością będzie miała dostęp przez stronę internetową oraz aplikację do zamawiania transportu z miejsca zamieszkania do wybranego punktu na mapie Powiatu. Transport będzie współfinansowany przez Powiat, który pozyska na ten cel fundusze zewnętrzne. Ma to na celu ułatwienie dostępu osób z niepełnosprawnościami do urzędów, banków, szkół czy placówek kulturalnych

Asystent

Dalsze rozwijanie programu asystent osoby niepełnosprawnej – czyli finansowanie opiekunów osób z niepełnosprawnością.

Likwidacja barier architektonicznych

Samorządowy pakt dla likwidacji barier architektonicznych w przestrzeni publicznej. Likwidacja wysokich krawężników przy przejściach dla pieszych oraz ich modernizacja do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Program ma obejmować drogi powiatowe i gminne.

Turystyka

Powiat Ziemski winny pełnić funkcję wspierającą kierunki rozwoju poszczególnych gmin. W przypadku Tarnowskich Gór, tytuł UNESCO jednoznacznie wskazuje drogę rozwoju turystyki. Dlatego Powiat Tarnogórski powinien wspierać miasto w tym zakresie uzupełniając jego ofertę o atrybuty turystyczne będące w jego władaniu.

Szlak kultury żydowskiej

Utwórzmy, razem z innymi samorządami, szlak kultury żydowskiej w oparciu o liczne ocalałe zabytki pokazujące niezwykle bogaty wielokulturowy charakter naszego regionu.

Drogi Rowerowe

Rozbudujmy powiatowe trasy rowerowe jako uzupełnienie gminnych tras rowerowych. W celu koordynacji działań poszczególnych samorządów naszego powiatu powstała już powiatowa mapa połączeń rowerowych, która wpisuje się w wojewódzki plan rozwoju tras rowerowych. Stwórzmy wspólną sięć, dzięki której trasy rowerowe poszczególnych gmin będą tworzyć całość, jeszcze lepiej służącą wszystkim mieszkańcom i gościom!

Szlak magnatów przemysłowych

Wykorzystajmy pałace i parki po wielkich śląskich rodach, którymi dysponuje powiat tarnogórski, do stworzenia szlaku magnatów przemysłowych! Projekt zakłada współpracę z innymi samorządami naszego województwa, co zwiększa jego atrakcyjność i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych na jego realizację.

Skip to content